Regulamin działania

REGULAMIN  DZIAŁANIA

KAPITUŁY  KOLEGIACKIEJ

W  NOWYM  SĄCZU

 

Wprowadzenie

Regulamin niniejszy stanowi rozwinięcie postanowień Statutu Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu po myśli Art. XV § 1.

Art. I

§ 1. Kapituła Kolegiacka w Nowym Sączu obchodzi uroczyście wielkie rocznice swo­jej erekcji i reerekcji, tj. Każde 25-lecia, 50-lecie, 100-lecie itd.

§ 2. Sposób obchodów powyższych rocznic ustalają Kanonicy na swoim zwyczajnym lub nadzwyczajnym posiedzeniu.

§ 3. W każdą rocznicę reerekcji Kapituły (8 grudnia) jeden z Kanoników Gremialnych lub Honorowych, wyznaczony odpowiednio wcześniej przez Prepozyta, aplikuje Mszę święta w intencji Biskupa Diecezjalnego, a jeden w intencji Kapituły Kolegiackiej.

Art. II

§ 1. Wszyscy Kanonicy Gremialni sprawują Liturgię w kościele własnym Kapituły w następujące dni:

            a) w dniu Odpustu ku czci Przemienienia Pańskiego, tj. 6 sierpnia;

              b)  w dniu wizytacji kanonicznej.

Sposób sprawowania Liturgii, łącznie z Liturgią Godzin, ustala Prepozyt.

§ 2. Kanonicy uczestniczą w procesji Bożego Ciała w kościele kolegiackim w liczbie ustalonej przez Prepozyta.

§ 3. Prepozyt może zaprosić do uczestnictwa w powyższych uroczystościach Kanoni­ków Honorowych.

Art. III

Prepozyt angażuje Kanoników, zarówno Gremialnych jak i Honorowych, do celebro­wania Nabożeństw oraz głoszenia słowa Bożego w Oktawie Odpustu ku czci Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu.

 

Art. IV

Kanonicy, zarówno Gremialni jak i Honorowi, zaproszeni przez Prepozyta, głoszą słowo Boże w Kolegiacie Nowosądeckiej w następujące dni roku liturgicznego:

a) w uroczystość NMP Królowej Polski (3 maja);

b) w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca);

          c) uroczystość odpustową ku czci św. Małgorzaty Dz. M. (niedziela przed lub po 20 lipca).

Art. V

Kanonicy, zarówno Gremialni jak i Honorowi, włączają się aktywnie w nurt promo­cyjny czci Świętych i Błogosławionych diecezji tarnowskiej. Dlatego biorą czynny udział w uroczystościach odpustowych ku czci Bł. Kingi, Ksieni Starosądeckiej, organizowanych przez Rektorat kościoła klasztornego w Starym Sączu.

Art. VI

Wraz z Kanonikami Kapituły Katedralnej Kanonicy Kapituły Nowosądeckiej koncele­brują Eucharystię w rocznice prekonizacji Biskupa Diecezjalnego w Bazylice Katedralnej w Tarnowie

Art. VII

Na zaproszenie ośrodków duszpasterstwa inteligencji oraz robotników i rolników w Nowym Sączu Kanonicy wygłaszają prelekcje. Zaproszenia przyjmuje Prepozyt, który zwraca się z nimi do odnośnych Kanoników.

Art. VIII

§ 1. Kapituła wspiera w dostępny sobie sposób działalność Towarzystwa Przyjaciół Seminarium Duchownego w Tarnowie i zjednywa dla niego nowych członków. Np. Kanonicy wykorzystują do tego praktyczne zastosowania w głoszonych kazaniach itp.

§ 2. W miarę dysponowania środkami materialnymi Kapituła funduje stypendia na­ukowe dla ubogich i utalentowanych studentów teologii lub innych dyscyplin. Kandydatów do stypendiów ma prawo zgłaszać każdy z Kanoników, tak Gremialnych jak i Honorowych. Ostatecznego ich wyboru dokonuje, po gruntownej dyskusji, Kapituła w tajnym głosowaniu, zgodnie z art. XII Statutu.

                            

Art. IX

§ 1. Na posiedzenie Kapituły w dniu 6 sierpnia Prepozyt zaprasza Kanoników Hono­rowych.

§ 2. Prepozyt Kapituły przekazuje Kanonikom Honorowym sprawozdanie dotyczące ważniejszych spraw będących przedmiotem poszczególnych posiedzeń Kapituły.

Art. X

W instalacji nowych Kanoników Kapituły bierze udział cała Kapituła. Instalacja od­bywa się według regulaminu obrzędu zastosowanego podczas pierwszej instalacji ogólnej w dniu 29 grudnia 1996 r., tj. po reerekcji Kapituły.

Art. XI

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu go przez Biskupa Diecezjalnego (Statut, art. XVI, § 3).

 
Tarnów, dnia 12 czerwca 1997 r.

 

+ Józef  Życiński