Organizacja katechezy w szkołach

Katecheci świeccy w parafii

Aktualnie w szkołach i przedszkolach na terenie parafii św. Małgorzaty pracuje 27 katechetów. Opiekę duszpasterską nad tą grupą osób sprawują: ks. Jerzy Jurkiewicz i ks. Paweł Urbaś, którzy organizują i koordynują lekcje religii w poszczególnych typach szkół i przedszkoli.

 

STATUT KATECHETY ŚWIECKIEGO DIECEZJI TARNOWSKIEJ

 „Im bardziej Kościół czy to lokalny czy powszechny okazuje, że daje pierwszeństwo katechezie (…) tym więcej odkrywa w katechezie umocnienie swego życia wewnętrznego, jako wspólnoty wierzących oraz swego działania na zewnątrz jako wspólnoty misyjnej. (…) Kościół jest przynaglany, aby zachował dla katechezy największe swe bogactwa, a mianowicie ludzi i siły, nie szczędząc żadnych starań, trudów i środków materialnych, aby lepiej ją organizować i kształcić tych, którzy będą jej odpowiednio służyć. Nie jest to ludzkie wyrachowanie, ale postawa wiary. Taka zaś postawa wiary odnosi się zawsze do wierności samego Boga, który nigdy nie odmawia odpowiedzi”. (CT 15)

 

Rozdział 1. Powołanie katechety 

 1. Katecheta świecki otrzymuje od Kościoła misję, do nauczania religii. Jest ona z jednej strony wyrazem zaufania Kościoła, w imieniu, którego naucza z drugiej znakiem powołania, by innych prowadzić do Chrystusa.
 2. Misję tę katecheta przeżywa jako osobiste powołanie w Kościele, a nie tylko jako spełnianie określonego zawodu. Jest to powołanie, w którym łączy bezinteresowność i szlachetność ze słusznym korzystaniem z właściwych sobie praw.
 3. Jego tożsamość konstytuowana jest przez misję zleconą przez Kościół, niezbędną wiedzę, dojrzałość osobową i pogłębioną religijność.
 4. Biskup Diecezjalny powołuje katechetę i daje mu misję kanoniczną na wniosek księdza proboszcza.
 5. Misję otrzymuje osoba posiadająca wykształcenie teologiczne i odpowiednie przygotowanie katechetyczno – pedagogiczne, ciesząca się nieposzlakowaną opinią w środowisku. Opinię tę weryfikuje proboszcz, zwracający się o misję kanoniczną dla tej osoby.
 6. Ksiądz proboszcz, kierując katechetę do konkretnej placówki oświatowej, ma na uwadze jego umiejętności, uzdolnienia, predyspozycje, a także życzliwie i roztropnie uwzględnia jego wolę.
 7. Biskup Diecezjalny może anulować katechecie misję kanoniczną. Cofnięcie misji kanonicznej jest równoznaczne z utratą prawa do nauczania religii. Rozwiązanie stosunku pracy następuje z końcem miesiąca, w którym nastąpiło cofniecie prawa do nauczania religii (Karta Nauczyciela art. 23.2,6; por. Rozporządzenie MEN § 5.2.), (por. KPK 805).
 8. Katechetę, który otrzymał misje kanoniczną, zatrudnia się zgodnie z Kartą Nauczyciela. Dyrektor szkoły nawiązuje z zainteresowanym stosunek pracy na podstawie umowy o pracę lub mianowania na stanowisku zgodnym z posiadanymi przez nauczyciela kwalifikacjami oraz stopniem awansu zawodowego (Karta Nauczyciela art. 11).
 9. Katecheta za pracę w szkole otrzymuje wynagrodzenie w szkole. 

 

Rozdział 2. Prawa i obowiązki katechety

 1. Katecheta podejmujący pracę w szkole należy do grona nauczycielskiego ze wszystkimi prawami i obowiązkami. Współpracuje z dyrekcją szkoły i gronem pedagogicznym.
 2. Katecheta naucza zgodnie z Magisterium Kościoła i realizuje program katechetyczny zatwierdzony w diecezji przez Biskupa Diecezjalnego(por. KPK 804).
 3. W sprawach treści nauczania i wychowania religijnego katecheta podlega przepisom kościelnym, nadzorowi kościelnemu, w innych zaś sprawach zarządzeniom władz oświatowych (Konkordat art.12.4).
 4. W szkole katecheta jest nauczycielem, wychowawcą i świadkiem Dobrej Nowiny.
 5. Ubiera się w stosowny do swego powołania strój, odznacza się wysoką kulturą osobistą, kulturą słowa i zachowania.
 6. Wystrzega się i nie angażuje się w sytuacje konfliktowe w szkole. W przypadków konfliktów kieruje się miłością bliźniego.
 7. W trudnych, konfliktowych sytuacjach zaistniałych między nim a szkołą, zwraca się do proboszcza i Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej.
 8. Katecheta świecki ma prawo do aktywnego udziału w życiu społeczno – politycznym, kierując się zawsze nauczaniem Kościoła.
 9. Posłanie przez Kościół motywuje katechetę, do powstrzymania się od przynależności do związków zawodowych działających na terenie szkoły.
 10. Katecheta jest w stałym kontakcie z proboszczem parafii miejsca i w sposób z nim uzgodniony włącza się w życie religijne parafii.
 11. Wyrazem posługi katechety na rzecz wspólnoty parafialnej i świadectwem służby Kościołowi staje się przygotowanie liturgii niedzielnej, świątecznej oraz nabożeństw związanych z rokiem liturgicznym, uczestnictwo we Mszy św. w niedzielę i święta z udziałem dzieci i młodzieży, przygotowanie do życia sakramentalnego w parafii, praktykowanie I piątków, podjęcie opieki nad swoimi uczniami podczas rekolekcji szkolnych. W przypadku, gdy katecheta uczy w kilku szkołach, winien współpracować z parafią, w której ma największą liczbę godzin.
 12. Katecheta aktywnie włącza się w przygotowanie uroczystości parafialnych, szkolnych, patriotycznych itp.
 13. Po uzgodnieniu z księdzem proboszczem katecheta prowadzi na terenie parafii i w szkole grupy i zespoły (Róża Różańcowa, Koło Caritas, DSM, Światło Życie, Koło Misyjne itp.)
 14. Znajduje zrozumienie ze strony księdza proboszcza dla specyficznej roli człowieka świeckiego, który ma swoją rodzinę i wynikające z tego faktu obowiązki.
 15. W pracy parafialnej katecheta może liczyć na wsparcie księdza proboszcza, a w razie potrzeby na dotację dla swoich przedsięwzięć pastoralnych.
 16. Katecheta, o ile mieszka na terenie parafii, w której katechizuje zostaje powołany na członka Rady Parafialnej, lub Parafialnej Rady Katechetycznej (zob. Synod Diecezji Tarnowskiej, stat. 49).
 17. Katecheta jest zobowiązany do złożenia pisemnego sprawozdania ze swojej działalności w szkole i w parafii, potwierdzonego przez dyrekcję szkoły i księdza proboszcza. Sprawozdanie należy złożyć w Wydziale Katechetycznym, tydzień przed zakończeniem roku szkolnego.

 

Rozdział 3. Formacja

 1. Zadanie powierzone katechecie wymaga od niego praktykowania życia sakramentalnego i duchowego, modlitwy oraz głębokiego zrozumienia chrześcijańskiego orędzia (por. KPK 780).
 2. O właściwą formację katechety świeckiego troszczą się:

- sam katecheta

- proboszcz parafii, w której katecheta jest zatrudniony,

- Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej.

 1. Formacja ta prowadzi do dojrzałości ludzkiej, religijnej i apostolskiej i obejmuje wymiary: doktrynalny, pedagogiczny.
 2. Katecheta nieustannie pogłębia swoją wiedzę katechetyczną i uczestniczy w permanentnej formacji katechetycznej organizowanej bądź wskazanej przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej.
 3. Zobowiązany jest każdego roku do uczestnictwa w następujących formach doskonalenia, jak:

- odprawa katechetyczna na rozpoczęcie roku szkolnego,

- warsztaty w dekanatach i rejonach (3x w roku),

- rekolekcje zamknięte,

- dzień skupienia,

- konferencje katechetyczne i wykłady,

-dni katechetyczne (katechezy pokazowe organizowanych w dekanatach i rejonach),

- pielgrzymki dla nauczycieli,

- inne szkolenia zorganizowane przez Biskupa Diecezjalnego. Udział w tak proponowanym programie formacyjnym odnotowuje Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej.

 1. Katecheta, który bez wcześniejszego usprawiedliwienia nie bierze udziału w/w spotkaniach formacyjnych zostanie upomniany najpierw pisemnie, a następnie, jeżeli jego postawa nie ulegnie poprawie otrzyma anulowanie misji kanonicznej.
 2. W parafii katecheta uczestniczy w formacji przez: comiesięczne spotkania w celu omówienia aktualnych spraw, wymiany myśli, dzielenia się doświadczeniami, budowania i podtrzymywania wspólnej odpowiedzialności za katechizację, spotkania modlitewne, spotkania integracyjne, pielgrzymki. Katecheta jest wybrany i posłany przez Kościół, który tym samym liczy na jego gorliwość apostolską i szlachetną pracę w duchu nakazu św. Pawła „Pełnijcie służbę Panu” (Rz 12,11). Stąd też niniejszy Statut reguluje prawa i obowiązki katechety świeckiego w Diecezji Tarnowskiej, nie stawiając granic ofiarnej, wiernej i wielkodusznej posłudze katechety. Niniejszym zatwierdzam Statut Katechety świeckiego Diecezji Tarnowskiej.

 

     Tarnów, 8 września 2010 r.,

W uroczystość Narodzenia NMP

Nasz znak: OF.I-3.3/133/10

 

Ks. dr Adam Nita KANCLERZ

† Wiktor Skworc BISKUP TARNOWSKI

 • Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.

 • Transmisja na żywo

   

   

  Z POWODU PRAC REMONTOWYCH MOGĄ POJAWIĆ SIĘ PRZERWY W TRANSMISJI.

  ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

   

 • Pielgrzymki

   

  Pielgrzymka Camino Portugues 

  z wizytą w Fatimie
  17 - 26.06.2
  024 r.

   

         

   

   

   

   

   

 • Fundacja Św. Małgorzaty przy Bazylice w Nowym Sączu

   

  Fundacja Św. Małgorzaty  

  przy Bazylice w Nowym Sączu

  Pl. Kolegiacki 1

  33-300 Nowy Sącz

  Konto:

  78 8805 0009 0048 6010 2000 0010

  REGON: 387788672;  NIP: 734 358 97 63

  Numer KRS: 0000870443

   

   

 • Msze Święte

   

  NIEDZIELE:

  600, 730, 900, 1030, 1200,

  1400,1700, 1900,

  (lipiec-sierpień - 2100)

  Msza św. trydencka - 1530 

  (w Wielkim Poście - 2000)

   

   DNI POWSZEDNIE:

  600, 630, 700, 730, 800, 900, 1800 

  (w ciągu roku poza adwentem)

   

  600, 700, 730, 800, 900, 1800 (w adwencie)

   

  W sobotę z liturgią niedzielną:
  1800

   

  RORATY:

  600, 1800 (dla dzieci)

   

  ŚWIĘTA W DNI ROBOCZE:

  (sprawdź w ogłoszeniach)

  600, 730, 900, 1030, 1530, 1800

   

 • SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

   

   

  Niedziele i święta
  podczas Mszy św.

   

  Dni powszednie
  600-1100 i 1500-1830

  Lipiec/Sierpień

  600-1100 i 1700-1830

   

   

 • KANCELARIA PARAFIALNA

  czynna
  od poniedziałku do piątku

  900-1100 i 1700-1800

   

  Telefon: 785 629 619

   

  w sprawach pilnych

  ( tj. do chorego i w sprawie pogrzebu)

  o każdej porze

   

  (pozostałe sprawy prosimy załatwiać
  w godzinach pracy kancelarii)

   

 • Nowenna do Przemienienia Pańskiego

  Czwartek
  1700 

   Intencje na Nowennę można składać

  w kancelarii parafialnej lub skrzynce intencji w Bazylice

 • Adoracja

   

   

  W bazylice trwa
  całodzienna adoracja
  Najświętszego Sakramentu

 • Kult Miłosierdzia Bożego

  Koronka do Miłosierdzia Bożego

  codziennie - godz. 1500

   

  Nowenna do Miłosierdzia Bożego

  Piątek - godz. 1745

   

 • Nabożeństwo ku czci św. Małgorzaty

  Wtorek
  1745 

  Modlimy się w intencji naszego miasta, mieszkańców i włodarzy
  a także w intencji matek oczekujących potomstwa

 • WIRTUALNY SPACER PO BAZYLICE
 • Msza Św. w nadwyczajnej formie rytu rzymskiego

   Niedziela godz. 15.30

  (w Wielkim Poście o godz. 20.00)

 • Msze święte z chórem Veraicon

  Zapraszamy na wspólne celebrowanie Eucharystii w oprawie muzycznej chóru Veraicon. Każdy ostatni piątek miesiąca na Mszy świętej o godz. 18.00

 • ARKA

  Poradnia specjalistyczna

   Oddział w Nowym Sączu

  Plac Kolegiacki 1 (plebania)
  Czynna w dni robocze
  w godz. 1700 - 1900

  W lipcu i sierpniu „ARKA” jest nieczynna

   rejestracja i umawianie wizyt:

  tel. 14 - 692-02-93

 • Poradnia Prawno - Kanoniczna

  Poradnia Prawno - Kanoniczna

  przy Bazylice św. Małgorzaty

  w Nowym Sączu,


  (w poniedziałki, godz. 9.00-13.00).


  Termin spotkania należy wcześniej umówić drogą e-mailową: sad_diec4@diecezja.tarnow.pl

   

  Ks. dr hab. Bogdan Węgrzyn, sędzia audytor Sądu Diecezjalnego w Tarnowie.

 • Ważne linki

     

   

   

 • INFORMATION

    

 • Parafia pw. św. Małgorzaty

  Pl. Kolegiacki 1  

  33-300 Nowy Sącz

  Proboszcz - ks. dr Jerzy Jurkiewicz

   

  tel. 18-443-61-98;  18-448-58-31

  Telefon: 785 629 619

  w sprawach pilnych ( tj. do chorego i w sprawie pogrzebu) o każdej porze

   

  (pozostałe sprawy prosimy załatwiać w godzinach pracy kancelarii:

  poniedziałek-piątek godz. 9.00-11.00, 17.00-18.00)


  E-mail: nowy_sacz3@diecezja.tarnow.pl

   

   

  Parafia Rzymskokatolicka
  pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu

  Bank Łącki 38 8805 0009 0000 5728 2008 0001

   

  (konto na działalność charytatywną Parafialnego Oddziału Caritas)
  Parafia Rzymskokatolicka
  pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu

  Bank Łącki 55 8805 0009 0000 5728 2017 0002

  Ks. Proboszcz Ks. dr Jerzy Jurkiewicz - tel. 18 4485846

   

  Ks. mgr Tomasz Biernat                          -  tel. 184485836

  Ks. mgr Sylwester Pustułka                     - tel. 184485835

  Ks. mgr Rafał Główczyk                            - tel. 184485837

  Ks. mgr lic. Paweł Urbaś                          - tel. 184485833

  Ks. mgr Piotr Mączka                                - tel. 184485841

  Ks. mgr Paweł Zawiślan                           - tel. 184485839

  Ks. mgr Tadeusz Machniewicz                  - tel. 184485842

   

  Ks. Kamil Wróbel - kapelan szpitala        tel. 18 448 58 38