• Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu
  umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa

Organizacja katechezy w szkołach

Katecheci świeccy w parafii

Aktualnie w szkołach i przedszkolach na terenie parafii św. Małgorzaty pracuje 11 katechetów świeckich. Opiekę duszpasterską nad tą grupą osób sprawują: ks. Jerzy Jurkiewicz i ks. Marcin Mastalski, którzy organizują i koordynują lekcje religii w poszczególnych typach szkół i przedszkoli.

 

STATUT KATECHETY ŚWIECKIEGO DIECEZJI TARNOWSKIEJ

 „Im bardziej Kościół czy to lokalny czy powszechny okazuje, że daje pierwszeństwo katechezie (…) tym więcej odkrywa w katechezie umocnienie swego życia wewnętrznego, jako wspólnoty wierzących oraz swego działania na zewnątrz jako wspólnoty misyjnej. (…) Kościół jest przynaglany, aby zachował dla katechezy największe swe bogactwa, a mianowicie ludzi i siły, nie szczędząc żadnych starań, trudów i środków materialnych, aby lepiej ją organizować i kształcić tych, którzy będą jej odpowiednio służyć. Nie jest to ludzkie wyrachowanie, ale postawa wiary. Taka zaś postawa wiary odnosi się zawsze do wierności samego Boga, który nigdy nie odmawia odpowiedzi”. (CT 15)

 

Rozdział 1. Powołanie katechety 

 1. Katecheta świecki otrzymuje od Kościoła misję, do nauczania religii. Jest ona z jednej strony wyrazem zaufania Kościoła, w imieniu, którego naucza z drugiej znakiem powołania, by innych prowadzić do Chrystusa.
 2. Misję tę katecheta przeżywa jako osobiste powołanie w Kościele, a nie tylko jako spełnianie określonego zawodu. Jest to powołanie, w którym łączy bezinteresowność i szlachetność ze słusznym korzystaniem z właściwych sobie praw.
 3. Jego tożsamość konstytuowana jest przez misję zleconą przez Kościół, niezbędną wiedzę, dojrzałość osobową i pogłębioną religijność.
 4. Biskup Diecezjalny powołuje katechetę i daje mu misję kanoniczną na wniosek księdza proboszcza.
 5. Misję otrzymuje osoba posiadająca wykształcenie teologiczne i odpowiednie przygotowanie katechetyczno – pedagogiczne, ciesząca się nieposzlakowaną opinią w środowisku. Opinię tę weryfikuje proboszcz, zwracający się o misję kanoniczną dla tej osoby.
 6. Ksiądz proboszcz, kierując katechetę do konkretnej placówki oświatowej, ma na uwadze jego umiejętności, uzdolnienia, predyspozycje, a także życzliwie i roztropnie uwzględnia jego wolę.
 7. Biskup Diecezjalny może anulować katechecie misję kanoniczną. Cofnięcie misji kanonicznej jest równoznaczne z utratą prawa do nauczania religii. Rozwiązanie stosunku pracy następuje z końcem miesiąca, w którym nastąpiło cofniecie prawa do nauczania religii (Karta Nauczyciela art. 23.2,6; por. Rozporządzenie MEN § 5.2.), (por. KPK 805).
 8. Katechetę, który otrzymał misje kanoniczną, zatrudnia się zgodnie z Kartą Nauczyciela. Dyrektor szkoły nawiązuje z zainteresowanym stosunek pracy na podstawie umowy o pracę lub mianowania na stanowisku zgodnym z posiadanymi przez nauczyciela kwalifikacjami oraz stopniem awansu zawodowego (Karta Nauczyciela art. 11).
 9. Katecheta za pracę w szkole otrzymuje wynagrodzenie w szkole. 

 

Rozdział 2. Prawa i obowiązki katechety

 1. Katecheta podejmujący pracę w szkole należy do grona nauczycielskiego ze wszystkimi prawami i obowiązkami. Współpracuje z dyrekcją szkoły i gronem pedagogicznym.
 2. Katecheta naucza zgodnie z Magisterium Kościoła i realizuje program katechetyczny zatwierdzony w diecezji przez Biskupa Diecezjalnego(por. KPK 804).
 3. W sprawach treści nauczania i wychowania religijnego katecheta podlega przepisom kościelnym, nadzorowi kościelnemu, w innych zaś sprawach zarządzeniom władz oświatowych (Konkordat art.12.4).
 4. W szkole katecheta jest nauczycielem, wychowawcą i świadkiem Dobrej Nowiny.
 5. Ubiera się w stosowny do swego powołania strój, odznacza się wysoką kulturą osobistą, kulturą słowa i zachowania.
 6. Wystrzega się i nie angażuje się w sytuacje konfliktowe w szkole. W przypadków konfliktów kieruje się miłością bliźniego.
 7. W trudnych, konfliktowych sytuacjach zaistniałych między nim a szkołą, zwraca się do proboszcza i Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej.
 8. Katecheta świecki ma prawo do aktywnego udziału w życiu społeczno – politycznym, kierując się zawsze nauczaniem Kościoła.
 9. Posłanie przez Kościół motywuje katechetę, do powstrzymania się od przynależności do związków zawodowych działających na terenie szkoły.
 10. Katecheta jest w stałym kontakcie z proboszczem parafii miejsca i w sposób z nim uzgodniony włącza się w życie religijne parafii.
 11. Wyrazem posługi katechety na rzecz wspólnoty parafialnej i świadectwem służby Kościołowi staje się przygotowanie liturgii niedzielnej, świątecznej oraz nabożeństw związanych z rokiem liturgicznym, uczestnictwo we Mszy św. w niedzielę i święta z udziałem dzieci i młodzieży, przygotowanie do życia sakramentalnego w parafii, praktykowanie I piątków, podjęcie opieki nad swoimi uczniami podczas rekolekcji szkolnych. W przypadku, gdy katecheta uczy w kilku szkołach, winien współpracować z parafią, w której ma największą liczbę godzin.
 12. Katecheta aktywnie włącza się w przygotowanie uroczystości parafialnych, szkolnych, patriotycznych itp.
 13. Po uzgodnieniu z księdzem proboszczem katecheta prowadzi na terenie parafii i w szkole grupy i zespoły (Róża Różańcowa, Koło Caritas, DSM, Światło Życie, Koło Misyjne itp.)
 14. Znajduje zrozumienie ze strony księdza proboszcza dla specyficznej roli człowieka świeckiego, który ma swoją rodzinę i wynikające z tego faktu obowiązki.
 15. W pracy parafialnej katecheta może liczyć na wsparcie księdza proboszcza, a w razie potrzeby na dotację dla swoich przedsięwzięć pastoralnych.
 16. Katecheta, o ile mieszka na terenie parafii, w której katechizuje zostaje powołany na członka Rady Parafialnej, lub Parafialnej Rady Katechetycznej (zob. Synod Diecezji Tarnowskiej, stat. 49).
 17. Katecheta jest zobowiązany do złożenia pisemnego sprawozdania ze swojej działalności w szkole i w parafii, potwierdzonego przez dyrekcję szkoły i księdza proboszcza. Sprawozdanie należy złożyć w Wydziale Katechetycznym, tydzień przed zakończeniem roku szkolnego.

 

Rozdział 3. Formacja

 1. Zadanie powierzone katechecie wymaga od niego praktykowania życia sakramentalnego i duchowego, modlitwy oraz głębokiego zrozumienia chrześcijańskiego orędzia (por. KPK 780).
 2. O właściwą formację katechety świeckiego troszczą się:

- sam katecheta

- proboszcz parafii, w której katecheta jest zatrudniony,

- Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej.

 1. Formacja ta prowadzi do dojrzałości ludzkiej, religijnej i apostolskiej i obejmuje wymiary: doktrynalny, pedagogiczny.
 2. Katecheta nieustannie pogłębia swoją wiedzę katechetyczną i uczestniczy w permanentnej formacji katechetycznej organizowanej bądź wskazanej przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej.
 3. Zobowiązany jest każdego roku do uczestnictwa w następujących formach doskonalenia, jak:

- odprawa katechetyczna na rozpoczęcie roku szkolnego,

- warsztaty w dekanatach i rejonach (3x w roku),

- rekolekcje zamknięte,

- dzień skupienia,

- konferencje katechetyczne i wykłady,

-dni katechetyczne (katechezy pokazowe organizowanych w dekanatach i rejonach),

- pielgrzymki dla nauczycieli,

- inne szkolenia zorganizowane przez Biskupa Diecezjalnego. Udział w tak proponowanym programie formacyjnym odnotowuje Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej.

 1. Katecheta, który bez wcześniejszego usprawiedliwienia nie bierze udziału w/w spotkaniach formacyjnych zostanie upomniany najpierw pisemnie, a następnie, jeżeli jego postawa nie ulegnie poprawie otrzyma anulowanie misji kanonicznej.
 2. W parafii katecheta uczestniczy w formacji przez: comiesięczne spotkania w celu omówienia aktualnych spraw, wymiany myśli, dzielenia się doświadczeniami, budowania i podtrzymywania wspólnej odpowiedzialności za katechizację, spotkania modlitewne, spotkania integracyjne, pielgrzymki. Katecheta jest wybrany i posłany przez Kościół, który tym samym liczy na jego gorliwość apostolską i szlachetną pracę w duchu nakazu św. Pawła „Pełnijcie służbę Panu” (Rz 12,11). Stąd też niniejszy Statut reguluje prawa i obowiązki katechety świeckiego w Diecezji Tarnowskiej, nie stawiając granic ofiarnej, wiernej i wielkodusznej posłudze katechety. Niniejszym zatwierdzam Statut Katechety świeckiego Diecezji Tarnowskiej.

 

     Tarnów, 8 września 2010 r.,

W uroczystość Narodzenia NMP

Nasz znak: OF.I-3.3/133/10

 

Ks. dr Adam Nita KANCLERZ

† Wiktor Skworc BISKUP TARNOWSKI

 • Transmisja na żywo

 • Pielgrzymki
 • Msze Święte

   

  NIEDZIELE:

  600, 730, 900, 1030, 1200, 1400, 1700, 1900,
  (lipiec-sierpień - 2100)

   

  DNI POWSZEDNIE:

  600, 630, 700, 730, 800, 900, 1800 (w ciągu roku poza adwentem)

   

  600, 700, 730, 800, 900, 1700 (w adwencie)

   

  W sobotę z liturgią niedzielną:
  1700 (w adwencie)
  1800 (w ciągu roku)

   

  RORATY:

  600, 1700 (dla dzieci)

   

  ŚWIĘTA W DNI ROBOCZE:

  (sprawdź w ogłoszeniach)

  600, 730, 900, 1030, 1530, 1700, 1900 

   

 • SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

   

   

  Niedziele i święta
  podczas Mszy św.

  Od poniedziałku do soboty
  600-1300 i 1500-1830
  (w adwencie do 1730)

  Lipiec/Sierpień
  600-1100 i 1700-1830

 • KANCELARIA PARAFIALNA

  czynna
  od poniedziałku do piątku

  900-1200 i 1700-1800

  (w czasie wakacji 900-1100 oraz 1700-1800)

  Telefon księdza dyżurnego: 785 629 619

  W sprawach pilnych dzwonić o każdej porze

 • Nowenna do Przemienienia Pańskiego

  Czwartek
  1700 

  (Adwent - 1600)

  Intencje na Nowennę można składać
  w kancelarii parafialnej lub skrzynce intencji w Bazylice

 • Adoracja

   
   

   

  W bazylice trwa
  całodzienna adoracja
  Najświętszego Sakramentu

 • Kult Miłosierdzia Bożego

  Koronka do Miłosierdzia Bożego

  codziennie - godz. 1500

   

  Nowenna do Miłosierdzia Bożego

  Piątek - godz. 1745

  (w Adwencie - 1645)

 • Nabożeństwo ku czci św. Małgorzaty

  Wtorek
  1730 

  (Adwent - 1630)

  Modlimy się w intencji naszego miasta, mieszkańców i włodarzy
  a także w intencji matek oczekujących potomstwa

 • WIRTUALNY SPACER PO BAZYLICE
 • Msza Św. w nadwyczajnej formie rytu rzymskiego

  II i IV niedziela miesiąca
  godz. 15.30

  (w Wielkim Poście o godz. 20.15)

   

   

 • ZAPROSZENIA

 • ARKA

  Poradnia specjalistyczna
   Oddział w Nowym Sączu

  Plac Kolegiacki 1 (plebania)
  Czynna w dni robocze
  w godz. 1700 - 1900

  W lipcu i sierpniu „ARKA” jest nieczynna

  tel. 18 547-49-70
  Aby dowiedzieć się więcej kliknij logo.

 • Parafia pw. św. Małgorzaty

  Pl. Kolegiacki 1  

  33-300 Nowy Sącz

  Proboszcz - ks. dr Jerzy Jurkiewicz

   

  tel. 18-443-61-98;  18-448-58-31

  Telefon księdza dyżurnego: 785 629 619


  E-mail: nowy_sacz3@diecezja.tarnow.pl

   

  Administrator strony:
  ks. Marcin Mastalski

   

  Parafia Rzymskokatolicka
  pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu

  Bank Łącki 38 8805 0009 0000 5728 2008 0001

   

  (konto na działalność charytatywną Parafialnego Oddziału Caritas)
  Parafia Rzymskokatolicka
  pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu

  Bank Łącki 55 8805 0009 0000 5728 2017 0002

 • Ważne linki

      

 • INFORMATION

    

 • Przetargi